ប្រភេទ 50 ម៉ូឌុល

ប្រភេទ 50 ម៉ូឌុល (50 * 50mm ឬ 50 * 22.5mm)

TYPE 50 MODULES 01

អាដាប់ធ័រសម្រាប់ 45 ប្រភេទ T1

ខ្សែចេញ T2

រន្ធ HDMI T3

រន្ធ HDMI ភ្លោះ T4

HDMI (ប្រុស) T5

HDMI + តែមួយ RCA T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI + ភ្លោះ RCA T7

HDMI + RCA T8

រន្ធ HDMI + F រន្ធ T9

រន្ធ HDMI + Twin F រន្ធ T10

រន្ធ HDMI + 3 F រន្ធ T11

TYPE 50 MODULES 03

រន្ធ RJ45(Cat.5e) T12

TJ45(Cat.5e)ភ្លោះ(50*50) T13

រន្ធ RJ45(Cat.5e) T14

រន្ធ RJ45(Cat.6e) T15

TYPE 50 MODULES 04

ឧបករណ៍សាក USB T16

ឧបករណ៍សាក USB T17

ឧបករណ៍សាក USB ភ្លោះ T18

ឧបករណ៍សាក USB ភ្លោះ T19

ឧបករណ៍សាក USB ភ្លោះ T20

ឧបករណ៍សាក USB ភ្លោះ T21