ប្រភេទ 32 ម៉ូឌុល

ប្រភេទ 32 ម៉ូឌុល (សហរដ្ឋអាមេរិក)

TYPE 32 MODULES

រន្ធUSA ភ្លោះ U1 (69*36mm)

រន្ធUSA ភ្លោះ U2 (69*36mm)

រន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លោះ (GFCI) U3 (69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR receptacle U4

20A TR receptacle U5

15A បង្កាន់ដៃពីរជាន់ U6

15A WR duplex receptacle U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

រន្ធ USB 2.1A ភ្លោះ +15a Duplex U10

រន្ធ 2.1 usb +20A ភ្លោះ U11

TYPE 32 MODULES 04

រន្ធ USB 2.1A ភ្លោះ + Single 15A U12

4 usb, 4 port U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15