ប្រភេទ 128 គ្រឿងបន្លាស់មុខងារ

ប្រភេទ 128 គ្រឿងប្រើប្រាស់មុខងារ (23*36mm)

2 Pin + 3 Pin Socket D1 2 Pin Socket D2 2 Pin W/Earth Socket D3 3 Pin Multi-Socket D4 3 Pin Flat Socket D5 5 Pin Socket D6
Jacket(សម្រាប់ទិន្នន័យ Amp & Tel.) D20 RJ45(AMP.)Cat.5 D21 RJ45(AMP.)Cat.6 D22 RJ11(AMP.) D23 Jacket(សម្រាប់ Luceent data&Tel.) D25 RJ11(Lucent) D28
Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ SIMON) D30 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Panduit) D32 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Alcatel) D33 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Datwyle) A35 Jacket(សម្រាប់ទិន្នន័យ Clipsal) D38 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Nexans) D39
Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Potevio A) D40 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Potevio B) D41 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Corning) D42 Jacket (សម្រាប់ទិន្នន័យ Molex) D44 រន្ធទូរទស្សន៍ D50 រន្ធ BNC A51
φ3.5 រន្ធត្រចៀក D52 DIN (8 Pin) D53 រន្ធអូឌីយ៉ូ D55 រន្ធវីដេអូ D56 រន្ធស្តេរ៉េអូ D58 USB D59
រន្ធកាណុង (ប្រភេទម្ជុល) D60 រន្ធបំពងសម្លេង D62 រន្ធប្រភេទ S D63 15 Pin VGA (ប្រុស) D65 15 Pin VGA (ប្រុស) D66 រន្ធទូរទស្សន៍ HDMI D69
ចានទទេ D70 ឧបករណ៍សាក USB D71